More Messages

Babu Paul from Doha writes: Dont worry sir. സാര് , ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കരുത്, ഇത്രയധികം വേട്ടയാടപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രി ഈ മന്ത്രിസഭയില് ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാന് ഒരു ഇടതു പക്ഷക്കാരനാണ്, പക്ഷെ , സാറിന്റെ മന്ത്രിയായും, എംഎല്എ ആയും നല്ല പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എല്ലാവരും വിലയിരുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്വാര്ത്ഥ താല്പര്യ്യക്കാരെ ജനം എന്നെങ്കിലും തിരിച്ചറിയും, രക്ത ബന്ധങ്ങളെ തമ്മില് തെട്ടിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബത്തില് പ്രസ്നാമുണ്ടായാലെ ഇവരൊക്കെ അറിയൂ, ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ വില. സാര് ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കരുത്.

Mohan Menon from Thane, Maharashtra writes: Please dont resign. We (on behalf of all malayalees except pc george and your father) are with u always, so please don’t resign.

Mrs.Renju Sabith from Wembley, U.K. writes: We adore you sir, go ahead with your war against the corruption,we all behind you,you r ‘the best’ among the ministers and an excellent human being.

Joshu Das writes: We humbly request you to Please don’t submit your resignation. You are the only one true minister in Kerala. We (common people) all love u a lot and we need you to continue so please don’t give up. Your contribution to Kerala State, your innovations in Transport Sector, done a lot for KSRTC and your intentions were very clear which the time demanded. Kerala need energetic ministers like you with genuine commitments to the public and no doubt you will succeed in you assigned task Public knows, as a Minister, how much potential you have. Those who claim all these stupid & cheap allegations for media attention will not be in the picture tomorrow for sure. So, don’t get upset in the allegations but be filled with energy to fight back against those who are trying to pull back your political career. No doubt, they will regret for what they have done today! Don’t be down – all support will be there for you from us.

Praveen from Ambalapzha writes: you are very good minister,sir forget the present issues and lead the peoples in pathanapuram,i and my family also support you always,all blessings in future also.

Jincy writes from London: It should be really appreciated your present movements in Kerala politics..Personally i am not very much interested in politics…But always keep an eye on medias just to know what all things happening back home…You are really the best one among the all ministers in India..VERY WELL DONE…

P Girish Menon from Bangalore writes: I am saddened to hear about the happenings with you. Everyone around you are trying to corner you. I think it is good for you to resign from the cabinet and continue as a MLA. And form and lead a party, which fight for and protect the needs of Keralites. For the last 60 yrs, Kerala has been highly neglected. All the parties and their leaders in kerala have miserably failed to get justice for Kerala, in the name of ‘national’ or their religious interest. I urge you to get out of crowd of these opportunists and come forward to take up the new task! Let’s fight for our rights! Cheers!

Sony M S from Trivandrum writes: Continued support for clean efficient administration:I am an NRI settled in UAE.I have been disheartened by allegations against you by political scum bags .Please do not resign from the honourable post which you are handling with utmost efficiency and transparency.I would extend my support for your continuation as Minister.This is a general comment from all NRIs residing in UAE whom i have consulted.Once again please continue to serve mother Kerala.

Advertisements

13 Comments on “More Messages”

 1. Sandhya says:

  Sir, We need your service. Don’t give up. Last time you did a lot for the upliftment of the KSRTC and when your father proved his innocence you left that position. We know that was also because of pressure. We need good politicians like you. This was my second letter to a Minister. First i wrote to OOMMEN CHANDY FOR MAKING U AS OUR EDUCATION MINISTER BUT DIDN’T HAPPEN. DONT KNOW WHETHER U PEOPLE R LOOKING THIS OR NOT. This type of interactions really help to get ideas and power please go ahead. I know how difficult to go through this cheap comments like some politicians. But you r a great leader .

 2. Raghuram says:

  Please do not resign. They are behind you just because of several bold step towards forest protection.

 3. V Purushothaman Nair says:

  Minister ship may come and go. But always be honest,fight against corruption, be brave and loyal to the people. Kerala will support you always. The Lord GANESHA will be with you always. Go forword.

 4. Rahul says:

  Dear Sir, Please do what you should – help the country. If you resign, you are letting the bad win. Please don’t. I remember you as the person because of whom
  1. I was able to book my bus ticket online
  2. I had a hope that all theaters will have online booking

  And many more things, you might have done, but I am not aware.
  Sir, please continue to be in the Government.

 5. priya varma says:

  Dear Minister,
  Please do not submit your resignation. People in kerala, the common men need your service, ur contributions which will make their life better. We may not know all the good service you do to public, but we are certain that you are taking positive measures for the people in kerala, and you are doing it because u r sensitive to common man’s need, u do want to make a difference and we need people like you in the ministry to challenge existing system and make positive changes. U ARE THE LEADER we like to see leading KERALA in coming years.

  We know u as a Minister , We like you as a Minister, that’s all we need to know. We cant say this for many who is leading us, i’m sure there are few exceptions.

  From what we have seen so far, we know you are a person who can change yourself positively and can be a rolemodel for your family and the young generation.and we would like to see that. God bless.

 6. Sonia says:

  Is this current allegation staged by P.C. George? Did he send people to beat up Mr. Ganesh Kumar? May be George is the mastermind behind this, and he is spreading the news that this incident happened because of extra-marital affair. George should resign, not Mr. Ganesh Kumar.

 7. Balan Rajeev says:

  When people are with you and loves you be confident that no body can succeed by their wicked deeds.Keep doing good work. Regards to you

 8. Lintu says:

  ഗണേഷ് സാർ നിങ്ങൾ പിന്മാറരുത്‌ . ഇനിയും മത്സരികണം , ജയിക്കണം സമൂഹത്തിനു നിങ്ങളുടെ സേവനം ആവശ്യമാണ് .

 9. bhamina says:

  respected sir,
  it was really a shocking and sadden news for us. a victory for bribers. why sir , you took this decision, we believe you, it was only when you were minister we could feel the change that are taking place . but now, its the state fate. please i request you to organise a new party and face a election you will be victorious because we people know you. .

  as you said god will bring out the real culprit

  bhamina

 10. soumya says:

  A person who is personally failure and politically perfect. why???

 11. you are the best minister ever seen in kerala.
  you have peoples support.
  dont worry crisis comes unannounced.
  all will be alright.

 12. Dennis says:

  I dont know about your personal issues.But I know that you are good minister, capable to bring a progress in kerala. I support you.

 13. sooraj says:

  Sir, please go forward confidently with your goodwork


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s